ייפוי כוח מתמשך – "רְצוֹנוֹ שֶׁל אָדָם – כְּבוֹדוֹ"

המסמך המשפטי שמאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מפורשות את זהות האדם שיהיה מוסמך מטעמו לקבל החלטות בשמו ולטפל בענייניו הרפואיים או הכלכליים כשלא יהיה כשיר לכך. מדריך
עו"ד יניב איש – שלום |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
ייפוי כוח מתמשך - "רְצוֹנוֹ שֶׁל אָדָם – כְּבוֹדוֹ"
אילוסטרציה envato

1.

כאשר אדם בגיר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו", סעיף 33(א)(4) לחוק.

2.

כאשר אדם הוגדר או עונה על להגדרה "פסול דין" כהגדרתו בחוק "אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענינים, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין", סעיף 8 לחוק.

במצב בו אדם אינו מסוגל לתפקד כראוי ולנהל את ענייניו, מוסמך בית משפט למנות אפוטרופוס בכדי להגן על אותו אדם בניהול ענייניו לרבות גופו, רפואתו וממונו.

תפקידו של האפוטרופוס הינו לדאוג בצורה מיטבית לענייניו של אותו אדם על פי הסמכויות שבית משפט העניק לו תוך הקפדה מתמדת על טובתו, האינטרסים שלו, צרכיו וכן שמירת כלל זכויותיו תוך שמירה על כבודו.

מינוי אפוטרופוס בבית המשפט הינו הליך סבוך, ייתכן אף ארוך בשל אי הסכמות שעשויות לצוץ בין בני משפחה ואחרים העשויים להקשות על המינוי כפי שנקבע. מינויו של אפוטרופוס על ידי בית המשפט כפוף ונתון לפיקוח של הרשויות השונות, כמו כן, על האפוטרופוס חלה החובה לדווח דיווחים שונים בקשר לאדם עליו הינו ממונה למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, מעבר לכך, ישנם מצבים רבים אשר טעונים אישור והסכמת בית משפט לביצוע פעולות על ידי האפוטרופוס שמונה לו, דבר אשר מותיר נושאים רבים בסמכות בית משפט וקושר את האדם לבימ"ש לאורך חייו." } },{ "@type": "Question", "name": "אילו עדכונים חשובים נעשו לתהליך ייפוי כוח מתמשך בשנים האחרונות?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (תיקון 18) כאשר התיקון מתייחס בבסיסו לשמירה על כבודו של אדם באמצעות מימוש רצונו כאשר הוא כשיר לעשות כן במקרה בו יאבד את כשירותו מכל סיבה. השינוי המשמעותי, לגישתי שינוי דרמטי, הינו האפשרות למנות אדם באמצעות ייפוי כוח מתמשך על פיו הממנה נותן הנחיות לממונה עליו בקשר לאופי הטיפול בבריאותו, בממונו ורכושו באופן בו יוגשם רצונו בשאלה כיצד יטופלו ענייניו האישיים כשהוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו. התיקון מגשים את עיקרון שמירת האוטונומיה של האדם כך שעצמאותו נשמרת, ככל שניתן, באופן בו הוא מעורב בחייו באופן מלא ובהתאם להוראותיו המוקדמות. הממנה נהנה מיתרון נוסף ומרכזי של ייפוי הכוח מתמשך שהינו הבחירה מרצונו החופשי שעה שהוא צלול בדעותיו ומחשבתו והוא בוחר בעצמו את זהות האדם אשר יטפל בענייניו ובכך הוא אינו נתון לחסדי בית המשפט או בני משפחתו. מצבו הרפואי של אדם עשוי להשתנות כהרף עין, בין אם כתוצאה מתאונה (תאונת דרכים, תאונת עבודה וכיו"ב), מחלות זקנה (דמנציה), מוגבלות נפשית העשויה לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה רשאי למנות באמצעות ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם." } },{ "@type": "Question", "name": "מהם הנושאים אשר ניתנים להסדרה במסגרת ייפוי כוח מתמשך?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "נושאים רפואיים – כל עניין הקשור בדבר טיפול בגופו של האדם ובריאותו, נושא זה ניתן להסדרה על ידי "ייפוי כוח מתמשך רפואי", זאת בנפרד מייפוי כוח מתמשך כללי. נושאים אישיים – כל עניין הקשור בדבר רווחתו האישית של האדם, החל ממקום מגוריו, בריאותו, רפואתו ושלומו (גוף ונפש), נושאים חברתיים. ממון ורכוש - טיפול בנכסים, כספים והתחייבויותיו של האדם. כמו כן יכול הממנה לקבוע קביעות כלליות באשר לתפקודו של מיופה הכוח כאדם המוסמך לקבל החלטות עתידיות בשמו בנושאים השונים ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, הממנה יכול מנגד לפרט במדויק את רצונו ודעתו בקשר לקבלת החלטות בנושאים השונים, זאת ייעשה באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הנחיות אלו יכולות לכלול אף הוראות ספציפיות בדבר עניינים רפואיים כגון: החייאה, ניתוק ממכשירים במצב של מוות מוחי וכדומה. התיקון לחוק קובע כי הממנה רשאי לקבוע את זהות האנשים שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על כל החלטה שקיבל או פעולות שביצע וכן רשאי לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח." } },{ "@type": "Question", "name": "לאחר קביעת זהותו של מיופה הכוח, רשאי הממנה להתייחס לכל נושא אשר מוצא לנכון:", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "הממנה רשאי להנחות את מיופה הכח הנחיות בכתב כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל במצבים משתנים ובנושאים השונים שעשויים להתעורר. הממנה רשאי להסמיך את מיופה כח לפעול בחופש פעולה על פי שיקול דעתו בקבלת החלטות בעניינו. הממנה רשאי להגביל את ייפוי הכח לנושאים ספציפיים, כגון ענייניו הרפואיים על מצביהם השונים או ענייניו הרכושיים או כמובן לשניהם." } },{ "@type": "Question", "name": "מתי ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הממנה, קובע את התנאים אשר בהתקיימותם ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף. אך ורק בהתקיים אותם התנאים ניתן יהיה להשתמש בייפוי הכוח ומיופה הכוח ייכנס בנעלי הממנה. יתכן מצב בו הממנה אינו קובע תנאי ספציפי מפורשות לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, במצב שכזה ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו על פי חוות דעת מקצועית -רפואית, אשר תקבע כי הממנה אינו מסוגל להמשיך ולנהל את חייו ולקבל החלטות בנושאים שלשמם ניתן ייפוי הכוח המתמשך." } },{ "@type": "Question", "name": "ייפוי כוח מתמשך – הלכה למעשה...", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ייפוי כוח מתמשך הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין, רק עו"ד שעבר הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי ראשי לעסוק בתחום זה ובתנאי שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ייפוי כוח מתמשך ייחתם בפני עו"ד מוסמך עפ"י טופס, העתק נאמן למקור של ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מקדים לכניסתו לתוקף, אם וכאשר תהא דרישה כתנאי מקדים אשר בגינו ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הפקדת ייפוי הכוח תבטיח בהכרח כי לאותו אדם לא ימונה אפוטרופוס. עורך הדין אחראי לרשום הבקשה במשרד המשפטים. החל ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ועד לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יישלח לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, זאת על מנת לוודא שרצונו, דעתו או כוונותיו לא השתנו בשל שינוי נסיבות או כל עניין אחר. במידה ואדם החליף / שינה את ייפוי הכוח והופקדו מטעמו מספר ייפוי כוח באותו עניין, יראו בייפוי כוח האחרון שהופקד כקובע." } }] }

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) לקבוע מפורשות את זהות האדם אשר יהיה מוסמך מטעמו לקבל החלטות בשמו ולטפל בענייניו הרפואיים ו/או הכלכליים ביום בו הוא לא יהיה כשיר להחליט ולטפל בהם בעצמו, כמו כן, רשאי הוא לקבוע איך יתנהלו חייו בתצורת החיים החדשה שנכפתה עליו שעה שכושר השיפוט שלו ויכולתו לקבל החלטות נפגעו.

למעשה מינוי זה מאפשר לאדם לתכנן את עתידו כפי שהוא רואה לנכון במצב בו, מבחינה רפואית (גופני או נפשי) תישלל ממנו האפשרות.

המסגרת הנורמטיבית:

 

ייפוי כוח מתמשך - "רְצוֹנוֹ שֶׁל אָדָם – כְּבוֹדוֹ"
עו"ד יניב איש-שלום

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 – רקע

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק ב-1962, מאפשר מינוי אפוטרופוס לקטין ולבגיר במצבים שונים בהתאם לסעיף 33(א) לחוק.

בעניין מינוי אפוטרופוס לאדם (בגיר) מונה החוק שני מצבים:

1.

כאשר אדם בגיר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו", סעיף 33(א)(4) לחוק.

2.

כאשר אדם הוגדר או עונה על להגדרה "פסול דין" כהגדרתו בחוק "אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענינים, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין", סעיף 8 לחוק.

במצב בו אדם אינו מסוגל לתפקד כראוי ולנהל את ענייניו, מוסמך בית משפט למנות אפוטרופוס בכדי להגן על אותו אדם בניהול ענייניו לרבות גופו, רפואתו וממונו.

תפקידו של האפוטרופוס הינו לדאוג בצורה מיטבית לענייניו של אותו אדם על פי הסמכויות שבית משפט העניק לו תוך הקפדה מתמדת על טובתו, האינטרסים שלו, צרכיו וכן שמירת כלל זכויותיו תוך שמירה על כבודו.

מינוי אפוטרופוס בבית המשפט הינו הליך סבוך, ייתכן אף ארוך בשל אי הסכמות שעשויות לצוץ בין בני משפחה ואחרים העשויים להקשות על המינוי כפי שנקבע.
מינויו של אפוטרופוס על ידי בית המשפט כפוף ונתון לפיקוח של הרשויות השונות, כמו כן, על האפוטרופוס חלה החובה לדווח דיווחים שונים בקשר לאדם עליו הינו ממונה למשרד המשפטים לאפוטרופוס הכללי, מעבר לכך, ישנם מצבים רבים אשר טעונים אישור והסכמת בית משפט לביצוע פעולות על ידי האפוטרופוס שמונה לו, דבר אשר מותיר נושאים רבים בסמכות בית משפט וקושר את האדם לבימ"ש לאורך חייו.

ייפוי כוח מתמשך - "רְצוֹנוֹ שֶׁל אָדָם – כְּבוֹדוֹ"
אילוסטרציה envato

ייפוי כוח מתמשך – הבשורה.

במרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, (תיקון 18) כאשר התיקון מתייחס בבסיסו לשמירה על כבודו של אדם באמצעות מימוש רצונו כאשר הוא כשיר לעשות כן במקרה בו יאבד את כשירותו מכל סיבה.

השינוי המשמעותי, לגישתי שינוי דרמטי, הינו האפשרות למנות אדם באמצעות ייפוי כוח מתמשך על פיו הממנה נותן הנחיות לממונה עליו בקשר לאופי הטיפול בבריאותו, בממונו ורכושו באופן בו יוגשם רצונו בשאלה כיצד יטופלו ענייניו האישיים כשהוא לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

התיקון מגשים את עיקרון שמירת האוטונומיה של האדם כך שעצמאותו נשמרת, ככל שניתן, באופן בו הוא מעורב בחייו באופן מלא ובהתאם להוראותיו המוקדמות.

הממנה נהנה מיתרון נוסף ומרכזי של ייפוי הכוח מתמשך שהינו הבחירה מרצונו החופשי שעה שהוא צלול בדעותיו ומחשבתו והוא בוחר בעצמו את זהות האדם אשר יטפל בענייניו ובכך הוא אינו נתון לחסדי בית המשפט או בני משפחתו.

מצבו הרפואי של אדם עשוי להשתנות כהרף עין, בין אם כתוצאה מתאונה (תאונת דרכים, תאונת עבודה וכיו"ב), מחלות זקנה (דמנציה), מוגבלות נפשית העשויה לפגוע בכושר השיפוט שלו. הממנה רשאי למנות באמצעות ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

מהם הנושאים אשר ניתנים להסדרה במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

נושאים רפואיים – כל עניין הקשור בדבר טיפול בגופו של האדם ובריאותו, נושא זה ניתן להסדרה על ידי "ייפוי כוח מתמשך רפואי", זאת בנפרד מייפוי כוח מתמשך כללי.

נושאים אישיים – כל עניין הקשור בדבר רווחתו האישית של האדם, החל ממקום מגוריו, בריאותו, רפואתו ושלומו (גוף ונפש), נושאים חברתיים.

ממון ורכוש – טיפול בנכסים, כספים והתחייבויותיו של האדם.

כמו כן יכול הממנה לקבוע קביעות כלליות באשר לתפקודו של מיופה הכוח כאדם המוסמך לקבל החלטות עתידיות בשמו בנושאים השונים ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, הממנה יכול מנגד לפרט במדויק את רצונו ודעתו בקשר לקבלת החלטות בנושאים השונים, זאת ייעשה באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הנחיות אלו יכולות לכלול אף הוראות ספציפיות בדבר עניינים רפואיים כגון: החייאה, ניתוק ממכשירים במצב של מוות מוחי וכדומה.

התיקון לחוק קובע כי הממנה רשאי לקבוע את זהות האנשים שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על כל החלטה שקיבל או פעולות שביצע וכן רשאי לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

לאחר קביעת זהותו של מיופה הכוח, רשאי הממנה להתייחס לכל נושא אשר מוצא לנכון:

מתי ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הממנה, קובע את התנאים אשר בהתקיימותם ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף. אך ורק בהתקיים אותם התנאים ניתן יהיה להשתמש בייפוי הכוח ומיופה הכוח ייכנס בנעלי הממנה.

יתכן מצב בו הממנה אינו קובע תנאי ספציפי מפורשות לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, במצב שכזה ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו על פי חוות דעת מקצועית -רפואית, אשר תקבע כי הממנה אינו מסוגל להמשיך ולנהל את חייו ולקבל החלטות בנושאים שלשמם ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי כוח מתמשך – הלכה למעשה…

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין, רק עו"ד שעבר הסמכה מטעם האפוטרופוס הכללי ראשי לעסוק בתחום זה ובתנאי שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח
ייפוי כוח מתמשך ייחתם בפני עו"ד מוסמך עפ"י טופס, העתק נאמן למקור של ייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מקדים לכניסתו לתוקף, אם וכאשר תהא דרישה כתנאי מקדים אשר בגינו ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, הפקדת ייפוי הכוח תבטיח בהכרח כי לאותו אדם לא ימונה אפוטרופוס. עורך הדין אחראי לרשום הבקשה במשרד המשפטים.

החל ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי ועד לכניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יישלח לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, זאת על מנת לוודא שרצונו, דעתו או כוונותיו לא השתנו בשל שינוי נסיבות או כל עניין אחר.

במידה ואדם החליף / שינה את ייפוי הכוח והופקדו מטעמו מספר ייפוי כוח באותו עניין, יראו בייפוי כוח האחרון שהופקד כקובע.

משרד עו"ד יניב איש-שלום

משרדנו מוסמך מטעם משרד האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך, כמו כן, משרדנו סבור כי החשיבות לערוך ייפוי כוח מתמשך נוגעת לכל אדם, בכל גיל ומתוך ראיה מפוכחת שהמציאות בה אנו חיים עשויה להשתנות ללא הכר ללא הודעה מוקדמת, עריכת ייפוי כוח מתמשך תביא בהכרח להגשמת רצונו של האדם כפי שקבע מראש, זאת בקשר לזהותו של מיופה הכוח אשר ידאג לענייניו ויגשים את רצונותיו בהתאם להוראותיו שניתנו מראש, זאת בשונה תכליתית מאדם אשר נזקק למינוי אפוטרופוס וזה ימונה שלא על דעתו ויחליט עבורו באופן עצמאי.

לאתר יניב איש-שלום ושות'- משרד עורכי דין וגישור

__________________________________________________________

עו”ד יניב איש – שלום

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
חייגו עכשיו לעו"ד
לחץ להתייעצות עם עו"ד יניב איש – שלום ישירות באמצעות וואצאפ

* עורך הדין מנוי באתר

רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer
אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות