לא הכל קורס – גב ים מציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים

גם בצל משבר הקורונה, חברת הנדל"ן מציגה גידול ברווח התפעולי. המנכ"ל: אנו מוכיחים איתנות פיננסית
אייל חן |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בצל הקורונה – גב-ים מפרסמת הבוקר את הדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 2020 ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים. הכנסות החברה משכירות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-134 מליון ש"ח, גידול של כ-11.7%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-NOI של החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכם בסך של כ-129 מליון ש"ח, גידול של כ-12.2% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2019. ה-EBITDA ברבעון הראשון של השנה הסתכמה בסך של כ-121 מליון ש"ח, גידול בשיעור 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-64 מיליון ₪, גידול של כ-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "גב-ים מגיעה למשבר הקורונה עם איתנות פיננסית, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות מזומנים גבוהות של כ-2 מליארד ש"ח, שיעור מינוף נמוך של כ-50%, מח"מ ופריסת חוב נוחים, 100% מנכסי החברה אינם משועבדים, ובנוסף, תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת.

"הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי של נכסי החברה בא לידי ביטוי בכך שרוב הכנסות החברה, בשיעור של כ-74%, נובע מנכסים המשמשים להייטק ומשרדים, המושכרים ברובם לחברות ענק בינלאומיות, איכותיות ומבוססות, הממוקמים באזורי ביקוש, לרבות בפארקים ובמרכזי הייטק מהמובילים בארץ. כ-19% מהיקף הכנסות החברה נובעים מנכסים המיועדים ללוגיסטיקה ותעשייה, ורק כ-7% מכלל הכנסות השכירות השנתיות נובעים מנכסים בייעוד מסחרי. כלל שטחי המסחר של החברה נמצאים בשטחים פתוחים ולא במרכזים מסחריים.

"אנו עסוקים בניהול מוקפד, אחראי וצמוד של המשבר. החברה מעריכה כי בידיה הכלים שיאפשרו לה התמודדות נאותה עם המשבר, תוך המשך מימון פעילותה השוטפת והיזמית, ועמידה בהתחייבויותיה".

בפברואר 2020, טרם פרוץ משבר הקורונה, הנפיקה החברה סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט) של החברה, בתמורה לסך ברוטו של 777 מליון ש"ח. אגרות החוב, בעלות מח"מ של כ-5.7 שנים, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2, גויסו במחיר המשקף ריבית שלילית בשיעור של (0.01%-), צמודה למדד המחירים לצרכן.

בתחילת חודש אפריל 2020 תרמה גב-ים סך כולל של 1.5 מליון ש"ח למאבק – הן הרפואי והן הכלכלי – בנגיף הקורונה. במסגרת זו נתרם סך של 350 אלף ש"ח לבית החולים רמב"ם בחיפה וסך נוסף של 350 אלף ש"ח לבית החולים סורוקה בבאר-שבע, לרכישת ציוד רפואי למחלקות הקורונה הפועלות בבתי חולים אלו. יתרת הסכום הועברה כתרומה לשלושה ארגוני צדקה שונים, לצורך רכישת חבילות מזון וציוד הכרחי לנזקקים לקראת חג הפסח.

הכנסות החברה

הכנסות החברה מהשכרת מבנים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-134 מיליון ₪, גידול של 11.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-129 מיליון ₪, בהשוואה לכ-115 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 12.2%. ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמה בכ-121 מיליון ₪, בהשוואה לכ-108 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12%.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-64 מיליון ₪, בהשוואה לכ-52 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23%. הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של כ-61 מיליון ₪, בהשוואה ל-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון, בשיעור של כ-10.3%, נובע בעיקרו מגידול בהוצאות מימון נטו, ולעומתו גידול בהכנסות מהשכרת מבנים וגידול בהכנסות מעליית השווי ההוגן.

נכון ליום 31 במרץ 2020, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-995 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ (כולל שטח של כ-19 אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני).

ברבעון הראשון של שנת 2020 חתמה החברה על 41 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-44 אלף מ"ר המניבים כ-35 מליון ש"ח בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-6.7%. ברבעון הראשון של שנת 2020 השקיעה החברה סך של כ-102 מליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד.

פרויקטים בייזום:
מגדלי מתם מזרח – שלב א' – חברת מת"ם ממשיכה לפעול להקמתו של שלב א' בפרויקט מגדלי מתם מזרח, הכולל מבנה עילי בשטח של כ-27.7 אלף מ"ר עילי ושטחי חניה תת-קרקעית בשטח של כ-18.2 אלף מ"ר. זהו השלב הראשון בפרויקט אשר יכלול, עם השלמתו, שני מגדלים בשטח כולל של כ-58 אלף מ"ר עילי וכ-45.4 אלף מ"ר שטחי חניה. במקביל להתקדמות השיווק וההקמה של שלב א', פועלת מת"ם לתכנון ורישוי שלב ב', ובמהלך שנת 2020, תחל מת"ם בהקמתו של חניון שלב ב' בפרויקט, בשטח כולל של כ-20.2 אלפי מ"ר תת-קרקעי.

פארק גב-ים רעננה – שלב א' – ביוני 2018 אושרה התקשרותה של החברה בעסקת קומבינציה עם שופרסל נדל"ן בע"מ (חלק החברה 69.5%), להקמת פרויקט משרדים ומסחר ברעננה. החברה החלה בביצוע שלב א' בפרויקט, הכולל שטח עילי של כ-25.4 אלף מ"ר וכ-32.6 אלף מ"ר תת-קרקעי.

פארק גב-ים מפרץ חיפה – מרלו"ג 2 – עם השלמתו של המרלו"ג הראשון בפארק ואכלוסו, גב-ים פועלת להקמתו של המרלו"ג השני בפארק, בשטח כולל של כ-10,600 מ"ר. בנוסף, החברה פועלת לתכנון ורישוי מרלו"ג 3 בפארק גב-ים מפרץ חיפה, בשטח כולל של כ-8,500 מ"ר עילי.

פארק גב-ים נגב – הבניין הרביעי – גב-ים נגב ממשיכה בהקמת הבניין, בשטח של כ-13 אלף מ"ר עילי.
פארק גב-ים חולון – הבניין השני – החברה ממשיכה בהקמתו של הבניין השני בפארק גב-ים חולון, בשטח כולל של כ-13 אלף מ"ר עילי וכ-9,000 מ"ר חניון תת-קרקעי. שטחי הבניין הושכרו בחלקם (כ-5,300 מ"ר) ונמכרו בחלקם (כ-6,700 מ"ר) לחברות מקבוצת MGS.

לאור העובדה שהבניין השני בפארק שווק במלואו (למעט שטחי המסחר בקומת הקרקע, בשטח של כ-900 מ"ר), החברה פועלת לתכנון ורישוי הבניין השלישי בפארק גב-ים חולון, לרבות החניונים של הבניינים השלישי והרביעי. הפרויקט יכלול בניין בשטח עילי של כ-12 אלף מ"ר, וחניונים תת-קרקעיים בשטח כולל של כ-25.8 אלף מ"ר.
פארק גב-ים העברית – שלב א' – בסוף שנת 2019 התקשרה גב-ים בעסקת קומבינציה עם האוניברסיטה העברית (חלק החברה 66%) להקמת פארק הייטק בשטחי קמפוס האוניברסיטה בגבעת-רם, ירושלים. החברה פועלת לתכנון ורישוי שלב א' בפרויקט, אשר יכלול 3 בניינים בשטח עילי כולל של כ-82 אלף מ"ר, וכ-45.7 אלף מ"ר תת-קרקעי. במקביל להתחלת הקמתו של שלב א', תפעל החברה לתכנון התב"ע (בסמכות וועדה מחוזית), אשר תאפשר תוספת של כ-140 אלף מ"ר, לצורך הקמתו של שלב ב' בפרויקט.

פארק גב-ים גדרות – שלב א' – בספטמבר 2019 זכתה החברה במכרז לרכישת עתודת קרקע בגדרות, המיועדת ללוגיסטיקה. החברה פועלת לתכנון ורישוי שלב א' בפארק, אשר כולל מרלו"ג בשטח של כ- 7,500 מ"ר עילי.
חניון ToHa2 – במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב להפקדה בתנאים תב"ע ל-ToHa2, במסגרתה אושרו תוספת זכויות של כ-140 אלף מ"ר עילי (ברוטו), תוספת של כ-1,500 מקומות חניה, וכן ייעודים של משרדים, מסחר ומלונאות. החברה ואמות פועלות להמשך קידומו של פרויקט ToHa בתל-אביב, לרבות ביצוע עבודות דיפון של חניון ToHa2, הקמתו של חניון תת-קרקעי מתחת למגדל השני המתוכנן, ביצוע עבודות פיתוח לטובת פרויקט ToHa1 והמשך תכנון ToHa2.

מרכז גב-ים הרצליה 7 – בשנת 2019 אושרה תב"ע אותה יזמה החברה, לתוספת זכויות במרכז גב-ים הרצליה. לאחר אישור התב"ע, כאמור, פועלת החברה לתכנון ורישוי מגדל בשטח של כ-28 אלף מ"ר עילי, על-גבי הכיכר הקיימת בין מבנים 4 ו-5 במרכז.

פארק גב-ים רחובות – הבניין החמישי – חניון – לאחר השלמתו ואכלוסו של בניין 4 בפארק גב-ים רחובות, פועלת החברה לתכנון ורישוי החניון התת-קרקעי של בניין 5, בשטח כולל של כ-17.9 אלף מ"ר (12.9 אלף מ"ר חלק החברה).
_____________________

https://obiter.co.il/lawyer/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%a5-%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99/

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות