המשטרה מבולבלת: "הוראה זו אינה אכיפה מבחינה מעשית"

מסמך פנימי של משטרת ישראל מראה שכמו שחשדנו, אף אחד לא באמת מבין מה קורה, מה מותר ומה אסור
כרמית אלוני עובדיה |
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מבולבלים מההנחיות החדשות להקלה בסגר? אתם לא לבד. ההנחיות להקלה בסגר, שכבר הוסברו לציבור על ידי רה"מ, מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד האוצר, אך טרם עברו אישור ממשלה סופי, נשמעות בהחלט לא אפויות. להלן מסמך משטרתי פנימי הכולל את השגות המשטרה להוראות המוצעות. כמו שתראו, כולנו בבלבלה הזו ביחד:

לשכת מפכ" ל
ר' אג"מ
יועמ"ש המשטר ה

הנדון : הקלות בפעילות במרחב הציבורי

הבוקר קיבלנו את ההצעה לתיקון תקש"ח )הגבלת פעילות( וצו בריאות העם אשר יובאו הערב לאישור הממשלה ולהלן הערותינו :

יציאה מבית המגורים למרחב הציבורי

1 . נעשתה הרחבה משמעותית של המטרות לשמן מותר לאדם לצאת מבית מגוריו. בוטלה ההגבלה על הצטיידות במזון / תרופות / מוצרים חיוניי ם ונקבע כי אדם רשאי לצאת מביתו לצורך קניות או קבלת שירותים בכל מקום הפועל על פי דין. מאחר שאדם רשאי להניח כי כל מקום הפותח שעריו לציבור רשאי לעשות כן, המשמעות היא כי כל יציאה מהבית לצורך הצטיידות במקום פתוח מותרת ולמעשה אין משמעות לאכיפה של האיסור.

2 . בנוסף, לצד האפשרות לצאת מהבית לטווח של 100 מ' לצורך התאווררות, נקבע כי אדם רשאי לצאת לפעילות ספורטיבית, לבד או עם אדם קבוע נוסף )או עם אנשים הגרים איתו באותו בית(, וזאת ללא הגבלת מרחק. הוראה זו הופכת את איסור היציאה מטווח המאה מטרים לבלתי אכיפה שכן כל יציאה מעבר לתחום האמור עשויה להטען כפעילות ספורטיבית.

3 . הוגבלה האפשרות לצאת לצורך קבלת טיפול רפואי כירורגי שאין בו צורך חיוני רפואי. נציין כי הוראה זו אינה אכיפה מבחינה מעשית מאחר שאין לשוטר כל דרך לדעת מה טיב הטיפול הרפואי אותו מבקש האדם העומד בפניו לקבל, והאם מדובר בטיפול כירורגי שיש בו צורך רפואי חיוני.

איסור התקהלות, תפילה והפגנה

4 . לא חל שינוי בהגדרת התקהלות אסורה )שני אנשים או יותר(. החרגת ההפגנות לא בוטלה) בקבוצות של עד 10 איש( התווסף, חריג נוסף של תפילה בשטח פתוח בלבד ולא יותר מעשרה איש.

5 . התפילה בבתי תפילה סגורים עדיין אסורה לשני אנשים או יותר מכוח האיסור על התקהלות אסורה.

6 . על בסיס הימים האחרונים, ניתן בהחלט לצפות כי מספר ההפגנות במרחב הציבורי יגדל, ולרבות הפגנות שדרך הביטוי שלהן היא באמצעות תפילה. מאחר שהמשטרה אינה מתערבת בתוכן המחאה או בדרך שבה בוחר הציבור להביע את מחאתו, יש להניח כי תיערכנה יותר ויותר תפילות במסגרת מחאות במרחב הציבורי.

7 . נציין עוד כי הניסיון מהתקופה האחרונה מלמד את שצפינו מראש – האפשרות לערוך הפגנות בקבוצות של עשרה איש פותחת פתח מובהק לאי שמירת מרחק בין המפגינים.

פתיחת עסקים וחנויות

8 . על פי ההצעה, תותר פתיחה של חנויות שאינן בקניון מקורה או פתוח ושעיקר עיסוקן במכירה או מתן שירותים של המוצרים הבאים: ציוד מידע, תקשורת, אודיו, וידיאו, מחשבים, ציוד היקפי תוכנה וציוד תקשורת, מוצרים לתחזוקת הבית ומוצרים אחרים לבית )למעט חנויות לצעצועים ומשחקים(, טקסטיל, כלים ממתכת, בצבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית, חפצי תרבות ופנאי, ספרים ועיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, אופטיקה, מכבסה, מתפרה, סנדלריה.

9 . חנויות אלה יידרשו להגיש לרשות הרישוי כהגדרתה בחוק רישוי עסקים הצהרה של בעל העסק כי הוא עומד בתנאים שנקבעו ובכפוף לכך יוכלו לפעול. על רשות הרישוי לקיים ביקורת בעסק תוך שבועיים מקבלת ההצהרה לשם בדיקת התנאים. להלן התנאים להפעלתם :

1 ) קיום כל החובות של מעסיק בשינויים המחויבים )מדידת חום וכו' (
2 ) המחזיק או המפעיל ימנה מבין עובדיו ממונה לשמירה על הכללים .
3 ) המחזיק או המפעיל יעסיק ככל האפשר אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת
4 ) המחזיק או המפעיל ינהל רישום במדיה דיגיטלית של שמות הלקוחות, העובדים והספקים השוהים במקום ושל סימפטומים של עובדים.
5 ) בדלפק המקום תימצא מחיצת הפרדה בין המוכר ללקוח. עד לכניסת תנאי זה לתוקף יישמר מרחק של 2 מטרים בין העובדים ללקוחות לרבות בעת התשלום .
6 ) בתשלום באשראי הלקוח לא יידרש לחתום על חשבונית או על מסך ממוחשב .
7 ) המחזיק או המפעיל יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים ושלם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שיש בו תור.
8 ) כמו כן על המחזיק או המפעיל למנוע צפיפות ולצורך כך לווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל קופה פעילה, ובנחיות שגודלן מעל 100 מטר ביחס של לא יותר מ 4 לקוחות לכל קופה .
9 ) על בעל העסק להציב במקום בולט לעין שילוט על שמירת המרחקים.

10 . מאחר שעל פי ההצעה תותר פתיחה של עסקים רבים אך תידרש אכיפה ביחס לעמידתם בחובות שנקבעו, אנו סבורים כי את האכיפה מול עסקים יש להטיל על הרשויות המקומיות ולא על המשטרה )למשטרה תיוותר סמכות שיורית(. הדבר אף עולה בקנה אחד עם המהלך שנעשה לאחרונה לאפשר לפקחי הרשויות המקומיות לאכוף את ההגבלות שהוטלו על העסקים באופן עצמאי ולא בצמידות לשוטר.

11 . מעבר לכך יש להביא בחשבון כי סוגי החנויות והעסקים שיורשו לפעול אינו ברור ויעורר ודאי שאלות רבות וכן קושי להגדיר האם בעסק מסוים עיקר הפעילות היא מהסוג המותר או מהסוג האסור. אנו נתקלנו בקושי זה ביחס לחנויות שעיקר עיסוקן במכירת מוצרי היגיינה )שרשאיות גם היום לפעול(, אך קושי זה יתחדד עם הרחבת העסקים שיפעלו כאמור בהצעה.

מסיכות

12 . נקבעו שתי עבירות חדשות )אי נשיאת מסיכה במרחב הציבורי / אי חבישת מסיכה במבנה סגור בו נדרשת חבישת מסיכה(. את שתיהן מוצע להגדיר כעבירות מינהליות בגינן יוטל קנס בסך 500 ₪. אנו סבורים כי יש להפחית את גובה הקנס.

13 . אכיפת העבירה של אי נשיאת מסיכה במרחב הציבורי תתבצע על ידי המשטרה. את אכיפת העבירה של אי חבישת מסיכה במקום סגור אנו מבקשים שיבצע ו פקחי הרשויות המקומיות שיפעלו מול עסקים.

14 . על פי ההצעה, מחזיק או מפעיל של מקום שחלה לגביו חובת חבישת מסיכה לא יכניס אדם למבנה ללא שחבש מסיכה וידאג שלא יינתן שירות לאדם שלא חבש מסיכה. העובר על הוראה זו מבצע עבירה פלילית שתוגדר כעבירה מינהלית ותיאכף ע"י הטלת קנס בסך 1,000 ₪. כאמור לעיל, גם עבירה זו נכון שתיאכף על ידי הרשויות המקומיות ולא על ידי המשטרה.

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
רוצים להשאר מעודכנים בכל מה שחם בעולם המשפט?
הורידו את אפליקציית אוביטר:

אפליקציית אוביטר לאנדרואיד https://bit.ly/31H6hrk

אפליקצית אוביטר לאייפון https://apple.co/31GhGHV

לדף הפייסבוק שלנו https://bit.ly/32LKr5E

להצטרפות לאחת מקבוצות הוואטסאפ שלנו https://obiter.co.il/ask-lawyer

אתר החדשות המשפטיות obiter.co.il עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@obiter.co.il

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות